A+  A   A-   |  திரை வாசிப்பு மென்பொருள் | English
Awards Portal - Government of Tamil Nadu

அறிவிப்புகள்

...

மாநில அரசு மற்றும் மத்திய அரசு விருதுகளின் தற்போதைய புதிய அறிவிப்புகள்.

DA-அணுகல் வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்ட கட்டடம்

DA-சிறந்த சமூக பணியாளர்

DA-சிறந்த தொண்டு நிறுவனம்

DA - சிறந்த பணியாளர் விருது

DA - சிறந்த EIC ஆசிரியர் விருது

DA - வேலை வாய்ப்பளித்த சிறந்த நிறுவனம்

DA - சிறந்த ஆசிரியர் விருது