விருதுகள் இணைய முகப்பு - தமிழ்நாடு அரசு
 A+  A   A-   |  திரை வாசிப்பு மென்பொருள் | English

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காவலர் பதக்கம்

CONSTABULARY MEDAL
...

அரசாணை பார்வையிட இங்கே சொடுக்கவும்

விருது பெற்றவர்களை பார்வையிட

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காவலர் பதக்கம்

• Shall be applicable to Police Personnel of the rank of PCs, Gr.I PCs, Head Constables and Special Sub-Inspectors of Police of Local Police, Lance Naiks, Naiks, Head Constable and Special Sub-Inspectors of Police of Armed Reserve and Naiks and Havildar of Tamil Nadu Special Police Battalions.
• Should have completed a service for a period of not less than 10 years in the force on the first day of January of the year which medal is awarded.
• The Medal shall be awarded for outstanding ability in Law and Order, Crime, Traffic, Intelligence, District Armed Reserve, Special Armed Police, Sportsmanship and public relations or any other specialised skill in Police, executive work and exemplary service marked by efficiency, devotion to duty, integrity, loyalty, high sense of discipline and spirit of sacrifice.
• The Personnel recommended for the award should have a clean defaulter sheet for the last 10 years.
• This medal can be awarded only once in their service.
• Those who have been awarded the Tamil Nadu Chief Minister’s Constabulary Medal will also be eligible for the Tamil Nadu Chief Minister’s Police Medal for outstanding service and vice versa.
• Those who have been awarded the President’s Police Medal for Distinguished Service/ Police Medal for Meritorious Service will not be eligible for the award of this medal for a period of 2 years from the date of above medals.