விருதுகள் இணைய முகப்பு - தமிழ்நாடு அரசு
 A+  A   A-   |  திரை வாசிப்பு மென்பொருள் | English

வீரதீர செயலுக்கான காவலர் பதக்கம்

• The Medal shall be awarded for conspicuous gallantry in saving life and property or in preventing crime or arrested criminals the risk incurred being estimated with due regard to the obligations and the duties of the officers concerned.
• The medal shall only be awarded to those officers of and below the rank of SPs (Selection grade) belonging to the IPS, officers of the rank and below of SPs belonging to the SPS and other sub-ordinate ranks in the sub-ordinate services of the Tamil Nadu Police.
• The award may also be made posthumously.
• The Unit officer shall send his recommendation for the award of this medal within 15 days to the range DIGs along with the recommendations of the District Collectors, the range DIG shall forward the recommendations to the DGP within 10 days of its receipt. The DGP shall forward his recommendations with 15 days of its receipt to Government. The proposal for the award of above medal received after a year of the date of Gallant act will be rejected.