விருதுகள் இணைய முகப்பு - தமிழ்நாடு அரசு
 A+  A   A-   |  திரை வாசிப்பு மென்பொருள் | English

சமூக சேவையில் சிறந்து விளங்கியதற்கான காவலர் பதக்கம்

...

அரசாணை பார்வையிட இங்கே சொடுக்கவும்

விருது பெற்றவர்களை பார்வையிட

சமூக சேவையில் சிறந்து விளங்கியதற்கான காவலர் பதக்கம்

• Should have completed atleast 5 years of Service to be calculated from the date of commencement of independence charge.
• The medal shall only be awarded to those officers from the rank of DGP to PCs of the Tamil Nadu Police who have done exemplary public service, keenness, zeal and interest in selfless Public Service of high Order without any detrimental effect on their official work.
• An awardee who has received this Medal in any year should not ordinarily be nominated again for this award for another three years.
• Seniority will not be a criterion for selecting the nominee for this award.
• Total number of Medals awarded every year-5