விருதுகள் இணைய முகப்பு - தமிழ்நாடு அரசு
 A+  A   A-   |  திரை வாசிப்பு மென்பொருள் | English

புலனாய்வில் சிறந்து விளங்கியதற்கான காவலர் பதக்கம்

...

அரசாணை பார்வையிட இங்கே சொடுக்கவும்

விருது பெற்றவர்களை பார்வையிட

புலனாய்வில் சிறந்து விளங்கியதற்கான காவலர் பதக்கம்

• Should have completed atleast 5 years of Service to be calculated from the date of commencement of independence charge.
• The medal shall only be awarded to those officers from the rank of ADSP/DSP belonging to SPS and Inspectors /Sub-Inspectors belonging to the sub-ordinate service of the Tamil Nadu Police who shown investigating ability, keenness, zeal and capacity for hard work of a really high order.
• An awardee who has received this Medal in any year should not ordinarily be nominated again for this award for another three years.
• Seniority will not be a criterion for selecting the nominee for this award.
• Total number of Medals awarded every year- 10